FOR PASIV
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Jak vybrat vhodnou základovou desku?


Klasika na štěrku

Z technologického hlediska tvoří nejjednodušší základovou desku betonové základové pásy zapuštěné do zeminy s celoplošnou navážkou štěrku a finální železobetonovou deskou. Je ale důležité, aby bylo štěrkové podloží dostatečně zhutněné. V opačném případě by mohlo docházet k sesedání a tvorbě dutin pod deskou. Nezbytná je rovněž kvalitní hydroizolace, protože betonová deska je v přímém kontaktu se štěrkovým podložím. K nevýhodám tohoto řešení patří skutečnost, že tepelná izolace se řeší ve skladbě podlahy, čili nad deskou. Zejména u nízkoenergetických a pasivních domů bývá tloušťka tepelné izolace vysoká a po zatížení podlah může docházet k jejímu stlačování a sesednutí. Například v případě požadovaného minimálního součinitele prostupu tepla U = 0,2 až 0,1 W/m2.K je nutné počítat s přibližně 30cm vrstvou tepelné izolace. Nevýhody jsou vykoupeny  jednoduchostí stavby a cenou, ale je třeba připomenout, že pravidlo nízké ceny platí pro desky v rovinatém terénu. Pokud stavíme ve svahu, pak může cena šplhat nahoru vlivem vysoké navážky štěrku.


Pěnosklo jako ideální izolant

Odlišným řešením je základová deska plošně umístěná na pěnoskle. V tomto případě se nerealizují základové pásy, ale v zemině se vyhloubí základová spára. Do ní se vloží geotextilie, na kterou se nasype a zhutní vrstva pěnoskla (nepravidelné kusy o velikosti zhruba 4 cm). V případě nízkoenergetických a pasivních domů má tato vrstva výšku 50 až 60 cm. Na zhutněné pěnosklo se opět položí geotextilie, PE fólie a následuje vlastní betonová deska (obvykle drátkobeton, který stavbu urychluje). Výhodou této samonosné základové desky jsou významně vyšší tepelně izolační vlastnosti, takže v podlaze se aplikuje pouze minimální tloušťka izolace (kolem pěti centimetrů) a to především tehdy, když investor počítá s podlahovým topením.

Nevýhodou je nutnost spádování základové spáry a vytvoření systému drenáží, protože zaplavení vrstvy pěnoskla vodou výrazně snižuje jeho tepelně izolační vlastnosti. Ty mohou být negativně ovlivněny také špatným zhutněním. Při přehutnění nedosahuje vrstva pěnoskla očekávaných tepelně izolačních parametrů a naopak málo zhutněné pěnosklo může zapříčinit problémy se statikou stavby. Díky pracnosti je samonosná deska na pěnoskle dražší, ale investor může ušetřit zejména v případě nízkoenergetických a pasivních domů náklady na stavební práce a materiál nad deskou. Také v tomto případě se doporučuje realizovat na desce kvalitní hydroizolaci.

Základová deska na extrudovaném polystyrenu

Filozofií tohoto řešení je vytvoření kompaktní vany z extrudovaného polystyrenu v plošné odkopávce, do níž se zabetonuje vlastní samonosná deska. Izolovaná je zespoda i z boku, a má proto vznikající tepelně izolační vlastnosti. Pod polystyrenovou vanou je štěrkový podklad z různých frakcí, který je zakončen pískovou vyrovnávací vrstvou. Dokonalá rovinnost je v tomto případě nutná, aby nedocházelo k ohybovým momentům a deformacím polystyrenových dílů. Polystyrenové desky s pevností až 700 kPa se kladou systémem pero – drážka, což přispívá k absenci tepelných mostů. Nevýhodou tohoto řešení je pracnost a vyšší technologická kázeň na stavbě, což se promítá do ceny. Investor však může počítat s tím, že deska na extrudovaném polystyrenu bude tepelně i vlhkostně nepropustná a bude mít vysokou nosnost i stabilitu.


Základová deska Elegohouse s integrovanou izolací

Inovativní základovou desku Elegohouse tvoří samonosná konstrukce nezávislá na podkladu, která je formována železobetonovými nosníky a masivními izolačními vložkami z polystyrenu. Ty navíc fungují jako ztracené bednění se samozhutnitelným betonem CEMEX COMPACTON. Deska je uložena na  základové nadezdívce z tvárnic ztraceného bednění rovněž zalitými betonem. Tím vznikne vzduchová mezera mezi deskou a zeminou, která plní funkci spolehlivé ochrany proti vzlínající vlhkosti. Tvárnice ztraceného bednění jsou usazeny na tradičních betonových základových pasech. Vytvořený sokl se rovněž izoluje pomocí minimálně osmi centimetry polystyrenové izolace, která může být doplněna do větších mocností v průběhu hrubé stavby. Půdorys nadezdívky je opatřen izolační podložkou z extrudovaného polystyrenu (XPS 700 kPa tl. 4 až 8 cm), jež přerušuje tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti. Na tuto podložku se usazují zmíněné železobetonové nosníky základové desky Elegohouse. Největší předností tohoto řešení jsou nadstandardní tepelně izolační vlastnosti, které lze ovlivňovat zvolenou výškou izolační polystyrenové vložky. Proto není nutná další izolace v podlaze domu, čímž se celá stavba zjednodušuje a zlevňuje. K dalším přednostem patří rychlost realizace (například deska o ploše 100 m2 je hotova za sedm dní), absence tepelných mostů a nezávislost na provedení a stabilitě zhutněného podsypu. Vzduchová mezera mezi zeminou a deskou může být také provětrávaná jak z boku, tak směrem nahoru, což je výhodné zejména pro pozemky s vyšším radonovým indexem. Existují dokonce případy, že u velmi svažitého pozemku lze vzduchovou mezeru využít jako skladovací prostor, který má ještě tu výhodu, že se snadno kontroluje. Protože polystyrenové vložky použité v desce Elegohouse nejsou zatěžovány UV zářením a výkyvy teplot, mají extrémně dlouhou životnost, stejně jako celý systém.

Základová deska Elegohouse je díky svým vlastnostem ideálním řešením pro nízkoenergetické a pasivní domy Všechny stavby základových desek Elegohouse, jak pro soukromé investory, tak pro stavební společnosti, provádí na klíč pouze společnost CEMEX Elegohouse. Tím je zaručena maximální kvalita a odbornost. Za zmínku stojí, že za tři roky od uvedení na trh bylo v České republice realizováno okolo 120 až 130 desek.


V čem lidé nejčastěji chybují při zakládání staveb?

Při výstavbě základových konstrukcí je nejdůležitější dodržet hloubku založení (nezámrznou hloubku, popř. únosnost základové spáry), šíři pasů a předepsané pevností třídy betonových směsi včetně stupně vlivu prostředí popřípadě vyztužení. Dále je důležité dostatečné zhutnění zemní pláně a štěrkového podloží včetně zkoušky tohoto zhutnění, aby nedocházelo v budoucnu k sesedání podloží pod podkladní deskou. Nutno si též dávat pozor na teploty při samotné betonáží a následné ošetření čerstvé betonové směsi (platí to pro letní i zimní měsíce).


Časté otázky a odpovědi najdete na http://www.elegohouse.cz/zakladove-desky/faq-caste-dotazy.html, obrátit se můžete přímo na odborníka: petr.hoke@cemex.com.

Ing. Petr Hoke
specialista rozvoje obchodu, CEMEX 
www.elegohouse.cz


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2023

Facebook